Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Najczęstsze pytania


Ostateczna data to 31 październik 2019 r. Do tego czasu konieczne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych protokołów odbioru (dopuszczony jest odbiór częściowy) i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowej.
Jest to zależne od powodu zmiany pierwotnej lokalizacji. Jeśli jest to zmiana np. z dachu budynku na grunt (lub odwrotnie) to konieczne jest wykonanie nowego audytu.
Tak. W takiej sytuacji należy złożyć pisemną rezygnację częściową z jednej instalacji. Druga pozostaje bez zmian.
Tak, taka zmiana jest uzasadniona. Instalacja przewymiarowanego kotła nie osiągnie zakładanej sprawności i przyniesie odwrotny do zamierzonego efekt ekologiczny.
Tak, w okresie trwałości projektu można dobudować nową, odrębną instalację posiadającą osobny falownik/inwerter.
Nie ma takiej możliwości. Zarówno w okresie realizacji jak i w okresie trwałości projektu nie można podejmować czynności mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych zamontowanych urządzeń w  ramach wykonanej instalacji.
Tak, ogłoszenie naboru uzupełniającego planuje się na drugą połowę 2020 roku.
Tak, wraz ze złożeniem wniosku o wypłatę grantu należy przedstawić dokument potwierdzający zezłomowanie dotychczas używanego kotła.
Tak, należy wówczas prowadzić oddzielną ewidencję wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (nie dotyczy podatku VAT) oraz uzyskać od Wykonawcy oddzielną fakturę VAT na realizację przedsięwzięcia w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (własnych).
Na właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zgodnie z wnioskiem złożonym w trakcie naboru do projektu..
Nie, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C Grantobiorca nie zostanie obciążony kosztem podatku dochodowego od otrzymanego dofinansowania.
Nie. Vat stanowi koszt niekwalifikowany.
Nie ma takiego obowiązku. Kwestia udzielania zaliczki, czy zadatku wybranemu Wykonawcy na poczet realizacji umowy jest pozostawiona do uzgodnień pomiędzy mieszkańcem a Wykonawcą.
Za prawidłowość zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług odpowiada wystawca faktury czyli Wykonawca/Instalator.
Program udzielania dotacji nie uzależnia dofinansowania ani też nie odnosi się do kwestii instalacji odgromowej ponieważ tę kwestię regulują odrębne przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niemniej jednak zaleca się wykonanie instalacji odgromowej na budynku gdzie zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna z uwagi na fakt, iż instalacja fotowoltaiczna jak każde urządzenie elektryczne czy elektroniczne (np. telewizor, lodówka, pralka) nie jest odporne na skutki wyładowań elektrycznych występujących podczas burz. Podkreślenia wymaga również fakt, iż awaria instalacji spowodowana np. uderzeniem pioruna nie podlega naprawie gwarancyjnej. Z w/w względów zaleca się wykonanie instalacji odgromowej, a szczegółowych informacji w tym zakresie powinien udzielić Państwu wybrany instalator.
Falowniki powinny być montowane w miejscach gdzie nie panuje wysoka temperatura otoczenia. Wysoka temperatura panująca w takich miejscach jak np. strych, poddasze będzie miała wpływ na pracę urządzenia. Sam inwerter podczas pracy wytwarza ciepło, które po przekroczeniu pewnego pułapu może wyłączać urządzenie. Szczegółowe informacje znajdują się instrukcjach obsługi montowanych urządzeń i tam określone jest jakie powinno być środowisko, w którym ma być zamontowane urządzenie. Dotyczy to również mierników energii i modułów służących do komunikacji pomiędzy urządzeniami i internetem.
Nie ma takiej możliwości. Osoby, które złożyły wniosek na więcej niż jedną instalację zobowiązane są dokonać obu montaży jednocześnie.
Wymóg 5 letniej gwarancji dotyczy całej instalacji, nie tylko poszczególnych elementów.
Obecnie możecie Państwo przedstawić oferty pracownikowi w swojej gminie, jeśli chcecie je Państwo skonsultować. Natomiast konieczne jest dołączenie ofert do wniosku o rozliczenie grantu, w celu udokumentowania przeprowadzenia całej procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z wymogami projektu.
O wyborze Wykonawcy decyduje wyłącznie mieszkaniec. Jeśli każdy Wykonawca zaproponuje inny kocioł w takiej samej cenie, można samodzielnie dokonać wyboru.
Falownik w całości stanowi koszt kwalifikowany bez względu na moc. Jako, że nie ma możliwości rozdzielenia falownika powinien on być ujęty na fakturze, która dołączona zostanie do wniosku o rozliczenie grantu.

Jeśli na liście pytań nie ma odpowiedzi na Twoje wątpliwości możesz je zadać poprzez poniższy formularz kontaktu.