Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dostępność

Deklaracja dostępności

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej subregion.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów – będą one sukcesywnie dodawane (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Paweł Tułodziecki, e-mail: p.tulodziecki@subregion.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 42 22 446. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku mieści się w następującej lokalizacji:

Rybnik, ul. Rudzka 13 C

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek posiada dwa wejścia dla dwóch skrzydeł budynku: obydwa od strony głównego placu i parkingu.

Drzwi do budynku nie są dostosowane do łatwego wjazdu dla osób na wózkach. Wchodzenie do budynku od odbywa się z poziomu chodnika.

W skrzydle budynku w którym mieści się biuro Związku znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku z wyłączeniem piwnicy. Winda znajduje się w odległości kilku metrów od wejścia do budynku. Na parterze pomiędzy skrzydłami budynku istnieje bariera pozioma w postaci schodów. Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille’a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Toalety te znajdują się na parterze (w części budynku gdzie znajduje się aula – otwarte tylko w czasie spotkań) oraz na 2 piętrze przy pomieszczeniach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Dostęp do auli dla osób na wózkach jest dostępne z wykorzystaniem windy przez 1 piętro. Dostęp do auli z poziomu parteru jest możliwy tylko po schodach.

Na dziedzińcu wewnętrznym bezpośrednio przy wejściu do budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio za wejściem do budynku w skrzydle w którym znajdują się pomieszczenia Biura Związku znajduje się przeszklona portiernia z obsługą.