Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu “Łączymy z energią…” – aktualizacja 08.11.2021 r.

Dodano: 19.02.2021

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią…”

Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy) – wykaz dostępnych instalacji w ramach poszczególnych gmin znajduje się w załączniku.

Projekt „Łączymy z energią…”  został zainicjowany w marcu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie 10 gmin: Gminy Godów, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Krzyżanowice, Gminy Marklowice, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.
Pod warunkiem dostępności instalacji w danej gminie.

Ilość i rodzaj dostępnych w naborze instalacji będzie aktualizowana min. raz na dwa tygodnie.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

Rodzaje instalacji objętych grantami

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii pod warunkiem jej dostępności spośród:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
 • instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii pod warunkiem ich dostępności w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Maksymalna możliwa do pozyskania przez Grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kWp (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8kWp – 4.700,00 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 14.100,00 zł netto),
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej do 3,0 kW i pojemności zasobnika do 300l – 7.500,00 zł netto,
 • Instalacja kotła na pelet o mocy od 10 – 20kW – 15 000,00 zł netto,
 • Instalacja kotła na pelet o mocy od 20 – 30kW – 17 500,00 zł netto.

W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV lub montażu pompy ciepła do c.w.u. z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

W ramach naboru dostępne są dla wnioskodawców z poszczególnych gmin ograniczone rodzaje i ilości instalacji – wykaz dostępnych instalacji znajduje się w załączniku.

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

Warunki złożenia wniosku:

 • Wnioskodawcą może być właściciel, współwłaścicielem lub użytkownik wieczysty domu jednorodzinnego w na terenie jednej z dziesięciu wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu (wzór poniżej).
 • Wnioskodawca musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie i  złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne w załącznikach poniżej, tj.:
  • Wypełniony i podpisany wniosek
  • Klauzula informacyjna
  • Karta weryfikacji technicznej (kopia)
  • inne załączniki, tj. oświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa,

O kolejności na obu listach będzie decydować data wpływu kompletnego wniosku do Biura Związku (w przypadku uzupełnień/wyjaśnień liczy się data wpływu ostatniego uzupełnienia danego wniosku) pod warunkiem spełniania kryteriów formalno-prawnych i technicznych. W sytuacji identycznej daty wpływu o kolejności zdecyduje godzina wpływu.  W przypadku dużej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa.

 Złożonym wnioskom zostaną nadane numery ewidencyjne, o których Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez pracowników Biura drogą mailową lub telefoniczną.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej karty weryfikacji technicznej. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania w terminie wskazanym przez Grantodawcę. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Biuro Związku zastrzega, że może się zwrócić o dodatkowe wyjaśnienia w związku z przedłożonymi dokumentami.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 22 lutego 2021 r. Informacja o zakończeniu naboru zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu. Wnioski, złożone przed lub po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

 Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej:

 • bezpośrednio w siedzibie Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (II piętro) – w godzinach funkcjonowania biura tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
 • lub w formie papierowej – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (decyduje data i godzina wpływu do biura).

 Informacje dot. naboru można uzyskać telefonicznie lub mailowo w Lokalnych Specjalistów ds. zarządzania projektem:

Godów: Pani Adriana Pwiońska tel. 576 876 296, e-mail: oze.godow@gmail.com

 Jastrzębie – Zdrój: Pani Ewa Smułka tel. 662 766 947, e-mail: oze.jastrzebie@gmail.com

Krzyżanowice: Pani Dominika Kraiczek tel.: 32 4194050, w. 142 e-mail: oze.krzyzanowice@gmail.com

Marklowice: Pan Marek Woryna, tel. 32 45 92 837  e-mail: oze.marklowice@gmail.com

Pszów: Pani Joanna Cyran, tel. 32 716 08 24, e-mail: oze.pszow@gmail.com

Racibórz: Pani Izabela Stroka, tel. 517 118 286 , e-mail: oze.raciborz@gmail.com

Rybnik: Pan Przemysław Ruczyński, tel.: 579 025 733, e-mail: oze.rybnik.subregion@gmail.com

Rydułtowy: Pan Mateusz Domagała, tel. 661 887 470,  e-mail: oze.rydultowy@gmail.com

Wodzisław Śląski: Pani Natalia Byglewska, tel. 459 347 437, oze.wodzislawsl@gmail.com

Żory: Pani Agnieszka Pokojska – Gajewska tel:  731 043 442, e-mail: oze.zory.subregion@gmail.com

lub w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Pani Katarzyna Palki tel. 32 422 24 46, 504 004 207 lub mailowooze@subregion.pl

Do pobrania:

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego – aktualizacja 08.11.2021

Zasady naboru uzupełniającego ciągłego uczestników w ramach projektu

Wniosek o przyznanie grantu – wzór.doc

Karta weryfikacji technicznej – wzór.pdf

Regulamin aktualny 18.02.2021 r.

Wniosek o przyznanie grantu – wzór.doc

Karta weryfikacji technicznej – wzór.doc

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny 26.10.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny 12.10.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny 14.09.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny 28.09.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny 31.08.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na  27.08.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na  13.08.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 30.07.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego – (wg gmin) – nieaktualny – stan na 29.07.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 15.07.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 06.07.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego ( wg gmin) – nieaktualny – stan na 23.06.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 11.06.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 31.05.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan 20.05.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 14.05.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny- stan na 05.05.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin)- nieaktualny – stan na 26.04.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 13.04.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 30.03.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 16.03.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny – stan na 08.03.2021

Ilość i rodzaj instalacji dostępnych w ramach naboru uzupełniającego (wg gmin) – nieaktualny stan na 22.02.2021