Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

WAŻNE – dodatkowe miejsca w naborze uzupełniającym do projektu „Łączymy z energią…” na terenie Gminy Marklowice

Dodano: 15.09.2020

Informujemy, że w związku z rezygnacjami z udziału w projekcie „Łączymy z energią…”, zwolniły się 2 miejsca na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Marklowice.

Zasady naboru uzupełniającego pozostają bez zmian.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 1 września do 30 września 2020 r. Wnioski, które wpłyną do Biura przed lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać:

  • W formie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów (wyłącznie w formacie pdf – nie dopuszcza się przesyłania zdjęć dokumentów), przesłanych na adres: oze@subregion.plod 01.09.2020 do dnia 30.09.2020 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisania na listę zakwalifikowanych, oryginały trzeba będzie dostarczyć we wskazanym terminie do Biura Związku;
  • W formie papierowej – w zamkniętej kopercie z adnotacją „Łączymy z energią – nabór uzupełniający” w skrzynce podawczej w siedzibie BiuraZwiązku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (II piętro) – od 01.09.2020 do dnia 30.09.2020 od godz. 8.00 do godz. 15.00.
  • W formie papierowej – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik– wpływ od 01.09.2020do dnia 30.09.2020 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

 Informacje dot. naboru można uzyskać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Pani Katarzyna Palki tel. 32 422 24 46, 504 004 207 lub mailowooze@subregion.pl