Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Łączymy z energią”

Dodano: 03.06.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych kotłów na pelet, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz montażu pompy ciepła na cele c.w.u. (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).

Wykonawcą instalacji OZE w ramach w ramach projektu – “Łączymy z energią“ – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

 1. Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
  Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 mikroinstalacji OZE w ramach jednego lub wielu zadań.
 3. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych:
  Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (dla instalacji fotowoltaicznej).
 4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:
  Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające posiadanie polisy OC na kwotę minimum 200 000 zł obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych Wykonawców instalacji PV w ramach Projektu i posiadanie jej przez cały okres realizacji inwestycji, co będzie podlegało bieżącej weryfikacji.
 5. Dysponuje urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu:
  Wykonawca ubiegając się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców musi przedstawić karty katalogowe urządzeń składających się na przewidziane w ramach projektu instalacje OZE. Urządzenia o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie (załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia).

Organizator naboru:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnik
Adres: Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik
Tel. 32 421 21 49

Osoby uprawnione do kontaktu:
Katarzyna Palki – tel. 32 421 21 49, e-mail: biuro@subregion.pl

Miejsce i termin realizacji inwestycji: 
Gospodarstwa domowe z terenu Gminy Godów, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Krzyżanowice, Gminy Marklowice, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnika, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski oraz Miasta Żory w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Kryteria wyboru wykonawców:
Spełnienie wymogów zapisanych w ogłoszeniu; cena nie jest kryterium.

Miejsce składania ofert:
Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Związku przy ul. Rudzka 13C, 44 – 200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta wykonawcy do projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Weryfikacja ofert:
Weryfikacja ofert będzie prowadzona na bieżąco. O wynikach zostanie Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.